Để GPMB thực hiện: Dự án kênh Cầu Động thuộc Dự án HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2). (24)
  Để GPMB thực hiện: Dự án kênh Cầu Động thuộc Dự án HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2). (26)
  Để GPMB thực hiện: Dự án kênh Cầu Động thuộc Dự án HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2). (28)
  Để GPMB thực hiện: Dự án kênh Cầu Động thuộc Dự án HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2). (20)
  Để GPMB thực hiện: Dự án kênh Cầu Động thuộc Dự án HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2). (31)
  Để GPMB thực hiện: Dự án kênh Cầu Động thuộc Dự án HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2). (29)
  Để GPMB thực hiện: Dự án kênh Cầu Động thuộc Dự án HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2). (30)
  Để GPMB thực hiện: Dự án kênh Cầu Động thuộc Dự án HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2). (32)
  TB Về việc không thụ lý giải quyết đơn thư Hoàng Xuân Hoan
  Lịch trực tết dương lịch 2023