Thông báo ủy quyền phân công trong thời gian đi công tác
  TB Tiếp dân định kỳ tháng 4 năm 2022
  Hoãn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Người cao tuổi
  Về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5
  Về việc đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ( Nguyễn Văn Khôi)
  Về việc đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ( Nguyễn Thị Tứ)
  Về việc đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ( Lê Hồng Tiến)
  Về việc đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ( Lê Hữu Giao - Thửa 28)
  Về việc đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ( Lê Ngọc Toàn)
  Về việc đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ( lê Hữu Giáo - Thửa 329)