V/v lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện mô hình thí điểm nuôi cá lồng ở hồ Ngàn Trươi
  V.v tổ chức thực hiện dạy học lớp 1 năm học 2020 - 2021
  Về việc: Phân cấp hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  phòng chống Covid-19 trước diễn biến mới
  Đánh giá mức độ ảnh hưởng, tổng hợp hỗ trợ kinh phí do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
  thực hiện các nội dung đẩy nhanh tiến độ các thủ tục hồ sơ để xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt của huyện
  góp ý vào Dự thảo Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  góp ý vào dự thảo Nghị định quy định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
  V/v góp ý Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg về tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh
  Hoãn các hoạt động Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện